<%! String szName="Kai Lin"; String szTitle="Test Page"; %> <%=szTitle%> Hello <%=szName%>